Oficiālie Čempionāta Partneri:
Seko mums:
FIA ERC 8 POSMI | PORTUGĀLE | SPĀNIJA | LATVIJA | POLIJA | ITĀLIJA | ČEHIJA | KIPRA | UNGĀRIJA |
BIĻETES

Biļetes pērc šeit

RALLY LIEPĀJA BIĻETES

 

IEEJAS BIĻETE VISIEM ĀTRUMPOSMIEM

Viena ieejas biļete maksā EUR 18,00, bet rallija nedēļā, sākot no 20. maija, ieejas biļetes cena būs EUR 25,00.

Rally Liepāja ieejas biļetes iespējams iegādāties Biļešu Serviss tirdzniecības vietās Latvijā, kā arī interneta vietnē www.bilesuserviss.lv.

Rally Liepāja apmeklētājiem svarīgi atcerēties, ka Biļešu Serviss iegādātās ieejas biļetes pirms došanās uz ātrumposmiem būs jāapmaina pret aprocēm – bez aproces piekļūšana ātrumposmiem būs liegta. Apmainot iegādāto ieejas biļeti, kopā ar aproci saņemsiet arī skatītāja drošības informācijas bukletu.

 

RALLY LIEPĀJA IEEJAS BIĻETE VIENAM ĀTRUMPOSMAM

Vienreizēju ieejas biļeti būs iespējams iegādāties pie ieejas ātrumposmā, to cena EUR 12,00.

 

RALLY LIEPĀJA ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Bērniem līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) un invalīdiem ieejas sacensībās būs bez maksas. Pie ieejas ātrumposmā kontrolieriem būs jāuzrāda vecumu un/vai invaliditāti apliecinošs dokuments.

 

 

NOTEIKUMI

Atrašanās pasākuma teritorijā un / vai biļetes turēšana savā īpašumā vai / un tā iegādāšanās ir apliecinājums tam, ka Jūs esat iepazinušies un piekrītat šiem noteikumiem:

1.       BIĻETE

1.1.          Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi uzglabāt iegādātās biļetes un to pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu. Bojātas vai viltotas biļetes un to pirkumu čeki vai maksājuma uzdevumi nav derīgi, un organizators tos atpakaļ nepieņem.

1.2.          Iegādātās biļetes nemaina un atpakaļ nepieņem. Ja pasākums tiek atcelts pirms tā sākuma (pirmā ātrumposma starta), nauda par biļetēm tiek atgriezta, uzrādot biļetes pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu.

1.3.          Lai pasargātos no viltotām biļetēm, iegādājaties tās tikai organizatora minētajās tirdzniecības vietās.

1.4.          Pasākuma apmeklētājiem pasākuma teritorijā jābūt derīgai aprocei, tās tiek pārbaudītas, ieejot pasākuma teritorijā.

1.5.          Pasākuma organizatoram ir tiesības pārbaudīt apmeklētāja aproci arī atrodoties pasākuma teritorijā vai to atstājot.

1.6.          Biļešu un aproču kopēšana un/ vai dublēšana, neatļauta pavairošana un tālākpārdošana ir aizliegta, un ir kriminālsodāms pārkāpums. Risku par biļetes vai aproces dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas to ir iegādājusies.

1.7.          Ja biļete vai aproce tiek atzīta par nederīgu vai bojātu, apmeklētājam ir nekavējoties jāatstāj pasākuma teritorija.

1.8.          Organizators nekavējoties ziņos tiesībsargājošām institūcijām par personām, kas izplata vai izmanto ieejai sacensībās viltotas biļetes. Risku par biļetes vai aproces dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas tās ir iegādājusies.

1.9.          Pasākuma biļeti un/ vai aproci nodot citām personām ir kategoriski aizliegts.

1.10.       Organizators neuzņemas atbildību par neizmantotajām sacensību biļetēm, nauda par tām netiek atmaksāta.

 

2.       IEEJA PAR SAMAZINĀTU MAKSU VAI BEZ MAKSAS

2.1.          Latvijas invalīdiem ieeja sacensībās ir bez maksas. Pie ieejas norises vietā personai ar invaliditāti jāuzrāda derīgs invaliditāti apliecinošs dokuments. Ja persona nevar uzrādīt invaliditāti apliecinošu dokumentu, organizators patur tiesības personas ar invaliditāti norises vietā neielaist.

2.2.          Bērniem līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja sacensībās ir bez maksas. Pie ieejas sacensībās visiem bērniem var tikt lūgts uzrādīts personu (vecumu) apliecinošu dokumentu.

2.3.          Uzrādot speciālu organizatora izsniegtu caurlaidi, sacensības norādītajā ātrumposmā bez maksas var apmeklēt vietējo māju iedzīvotāji.

 

3.       IEEJA SACENSĪBĀS

3.1.          Ieeja sacensībās ir atļauta tikai ar derīgu aproci. Sacensību dienās būs pieejami biļešu maiņas punkti, kuros apmeklētājs pret iegādāto biļeti, to noskenējot, saņems aproci, kura jāapliek ap roku tā, lai nav iespējams to pārvilkt pāri plaukstai.

3.2.          Saņemtajai aprocei jābūt uz apmeklētāja rokas visu sacensību laiku, abas sacensību dienas.

3.3.          Organizatoram ir tiesības gan pie ieejas norises vietā, gan tās teritorijā, gan apmeklētajiem atstājot to, pārbaudīt apmeklētāju aproces. Apmeklētājam ir pienākums rūpēties par aproci, to nebojāt, netaisīt vaļā, nenodot citām personām.

3.4.          Apmeklētājs bez aproces tiks nekavējoties izraidīts no norises vietas un/vai atkarībā no apstākļiem tiks lemts par viņa nodošanu tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem. Ja tiks konstatētas bojātas, t.sk. attaisītas aproces, salīmētas u.t.ml nederīgas aproces, organizatoram ir tiesības apmeklētājus ar bojātajām aprocēm nekavējoties izraidīt no norises vietas, konfiscējot bojāto aproci, kā arī sniegt informāciju par personu ar viltoto aproci tiesībsargājošām institūcijām saukšanai pie kriminālatbildības. Lēmumu par bojāto aproci organizators vai tā norīkotas personas pieņem pēc aproces vizuālas apskates, salīdzinot to ar derīgu aproci.

 

4.       NORISE

4.1.          Ar atrašanos norises vietā, apmeklētājs piekrīt, ka sacensību norises laikā viņš var tikt filmēts un/ vai fotografēts un attēls vai video kadri ar viņu var tikt izmantoti komerciālos, t.sk. reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

4.2.          Iegādājoties biļeti un/ vai apmeklējot pasākumu, apmeklētājs ir brīdināts un piekrīt, ka sacensību laikā notiek filmēšana un fotografēšana, un uzņemtais materiāls var tikt bez atlīdzības izmantots komerciālos nolūkos, tajā skaitā, publicēšanai masu medijos un sociālajos tīklos.

4.3.          Apmeklētājs piekrīt, ka drošības nodrošināšanas dēļ norises vietā viņš var tikt pakļauts personisko mantu un/ vai dokumentu / personas identitātes pārbaudei.

4.4.          Sacensību organizatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt sacensību programmu.

4.5.          Sacensību organizators neuzņemas atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.

4.6.          Sacensību organizators neuzņemas atbildību par valsts iestāžu / institūciju pārbaudēm un / vai darbībām sacensību norises vietā.

4.7.          Alkoholisko dzērienu tirdzniecība norises vietā notiek saskaņā ar LR “Alkoholisko dzērienu aprites likumu”, kas nosaka, ka alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties alkoholiskos dzērienus, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu mazumtirgotājam visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

4.8.          Bērniem visu sacensību norises laiku un norises vietā jāatrodas pieaugušo (vecāki vai aizbildņi) uzraudzībā. Vecāki vai aizbildņi ir personīgi atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņu drošību.

4.9.          Bērniem un jauniešiem, kuri jaunāki par 16 gadiem no plkst. 22:00 līdz plkst. 08:00 sacensību norises vietā jāatrodas pieaugušo uzraudzībā. Organizators neuzņemas atbildību par bērnu drošību, ja tie neievēro sacensību apmeklētāju noteikumus vai norises vietā neatrodas pieaugušo uzraudzībā.

4.10.       Sacensību apmeklētājiem ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minēti šajos noteikumos, bet kurus organizators dara zināmus sacensību norises laikā vai pirms tām.

 

5.       KOMERCIĀLIE AIZLIEGUMI

5.1.          Bez saskaņošanas ar organizatoru, sacensību vai jebkāda veida to vārda un/ vai sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un/ vai citās aktivitātēs, ir stingri aizliegta.

5.2.          Ir aizliegta jebkāda veida darbība, kas var radīt maldinošu iespaidu par sadarbību ar organizatoru.

5.3.          Ja tiks konstatēta sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga pasākumos, kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un/ vai citās aktivitātēs, kuras nav saskaņojis organizators, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.

5.4.          Tikai ar organizatora atļauju sacensības norises vietā (ieskaitot rallija servisa parku) drīkst veikt tirdzniecību, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt labumu vai popularizēt kādu noteiktu produktu un /vai pakalpojumu.

5.5.          Sacensību norises vietā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar sacensību organizatoru.

5.6.          Ja norises vietā tiks konstatēta nesaskaņota tirdzniecība, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, kuras nav saskaņojis organizators, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu, kā arī organizatoram ir tiesības nekavējoties izraidīt pārkāpēju no sacensību norises vietas, konfiscējot izmantotos atribūtus / produktus.

5.7.          Biļešu noteikumu pārkāpuma gadījumā un īpaši šo noteikumu pārkāpuma gadījumā, pārkāpējs, papildus soda naudas samaksai, būs atbildīgs par visu zaudējumu nodarīšanu organizatoram, tai skaitā par organizēšanas līguma/licences u.tml. zaudēšanu vai citiem zaudējumiem, kuri radušies šo noteikumu pārkāpumu gadījumā.

5.8.          Visi  augstāk minētie noteikumi attiecas arī uz biļetēm, kuras nav iegādātas, izmantojot oficiālās, organizatoru minētās tirdzniecības vietas, kā arī personām, kas bez biļetes un / vai pasākuma aproces atrodas pasākuma teritorijā.

 

6.       VIDE

6.1.          Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Pasākuma organizatori lūdz atkritumus novietot tiem paredzētajās vietās vai izmantot tam paredzētās atkritumu tvertnes.

6.2.          Pasākuma organizatori aicina cienīt pasākuma norises vietā esošo apkārtējo māju iedzīvotājus un viņu īpašumus.

6.3.          Pasākuma apmeklētājam nav tiesības bradāt pa stādījumiem un sējumiem. Vienmēr ievērot „aizliegts pārvietoties” / „no passing zone” zīmes.

6.4.          Vienmēr satīriet apkārtni aiz sevis!

6.5.          Nepiesārņojiet un saudzējiet dabu!

 

7.       DROŠĪBA

7.1.          Motorsports var būt bīstams! Neskatoties uz to, ka organizators veic visus iespējamos drošības un piesardzības pasākumus, motorsportā var notikt neparedzami negadījumi. Apmeklētāji paši ir pilnībā  atbildīgi par savu drošību sacensību norises vietā. Apmeklētājiem pašiem pastāvīgi ir jāvērtē, vai viņu drošība sacensību norises vietā nav apdraudēta.

7.2.          Organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības sacensību norises vietā neielaist personas vai tās izraidīt no sacensību norises vietas, ja sacensību apmeklētāju uzvedība traucē vai varētu traucēt sacensību norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju un / vai organizatoru un/ vai sportistu drošību un veselību, vai arī sacensību apmeklētāji neievēro šos noteikumus vai organizatora norādījumus un rīkojumus.

7.3.          Drošības nolūkos sacensību apmeklētāji pie ieejas var tikt pārmeklēti.

7.4.          Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest ieročus, sprāgstvielas, apreibinošas vielas, alkoholu. Ja kaut kas no minētā tiks atrasts pie apmeklētāja, organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības to atsavināt, bet apmeklētāju izraidīt no norises vietas.

7.5.          Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest, lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas.

7.6.          Apmeklētājiem ir pienākums rūpēties par savu drošību un dzīvību, uzturoties servisa parkā un visā sacensību norises vietā.

7.7.          Bērniem un jauniešiem līdz 12 gadu vecumam ieeja servisa parkā atļauta tikai pieaugušo pavadībā.

7.8.          Sacensību organizators neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši sacensību laikā norises vietā.

7.9.          Sacensību organizators neuzņemas atbildību par apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.

7.10.       Sacensību apmeklētājam ir jāņem vērā organizatora, tā norīkoto personu, t.sk. drošības un apsardzes darbinieku norādījumi.

 

8.       AUTOMAŠĪNAS/ AUTOSTĀVVIETAS

8.1.          Apmeklētājiem ir jānovieto savu auto tā, lai tas netraucētu pārvietoties citu apmeklētāju un organizatoru automašīnām.

8.2.          Lūgums vienmēr ievērot organizatora drošības personu norādījumus, nekad nenovietot savu automašīnu aizsprostojot Evakuācijas Ceļu.

8.3.          Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām, kuras novietotas pie pasākuma teritorijas vai tā teritorijā.

8.4.          Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, kā arī par automašīnām, kuras atstātas uz Evakuācijas Ceļa.

 

Pasākums / sacensības - Rally Liepāja;

Pasākuma teritorija / norises vieta – rallija ātrumposmi, servisa parks, atklāšanas / apbalvošanas teritorija;

Apmeklētāji – personas, kuras atrodas pasākuma teritorijā ar derīgām ieejas kartēm / aprocēm.